Foto: Grimstad Adressetidende

Lederens hjørne

Byselskapet har passert 100 års erfaring i å ivareta og tilrettelegge friområder og holmer i
skjærgården til beste for allmenheten. Siste ervervelse var Fløyheia som vi fikk i gave av Fuhr AS i 2019 . Vi har nå ansvaret for Binabben og Vardeheia som i tillegg til Fløyheia også er fine
utsiktspunkter over byen og skjærgården. Fra før av forvalter vi også Grooseneset samt Marivold i tillegg til de fleste holmer i skjærgården.

Formålsparagrafen til Selskapet for Grimstad Bys Vel , å arbeide for «Byens forskjønnelse» og – – «forskjønnelse og utsmykning av byens offentlige bygninger» innebærer en forpliktelse i forhold til byens utvikling og ivaretakelse. I denne sammenheng har Byselskapet engasjert seg i utbyggingsaker, opprettelse av Bystranda og kommet med innvendelser i forbindelse med store utbygginger som forstyrrer og ødelegger det sårbare bygningsmiljøet i Grimstad. Vi er kritisk til en massiv utbygging av Torskeholmen, siste planforslag fra utbyggerne synes alt for stort både i høyde og volum. Vi håper på en skånsom utbygging av Torskeholmen som ivaretar det pietistiske utrykk småbyen Grimstad gir og som samtidig kan løfte Grimstad inn i fremtiden.

Vi har stadige dugnader ute i skjærgården hvor vedlikehold av brygger og stier ivaretaes etter beste evne. Et arbeid som oppleves som et privilegium og gir oss mye glede. Vi har nylig avsluttet opprydding i Rossevika i godt samarbeid med Ytre Marivold Velforening ved leder Anne Marie og primus motor Eilif., slik at området nå fremtrer enda mer innbydende. Det også satt opp skilter på Marivold slik at det nå er lett å finne frem, takk til formann i skilt komitéen Bjørn Atle.

Etter 3 års forhandlinger er omsider avtalen med Marivold Camping underskrevet. Vi håper på et godt samarbeid i årene som kommer og er veldig glad for at det fortsatt blir campingdrift på våre områder.

Vi får stadig nye medlemmer og nærmer oss nå 900 medlemmer. Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen og håper at medlemsmassen fortsetter å øke fremover, det er veldig enkelt å melde seg inn via vår hjemmeside, i tillegg er vi på Facebok.

Byselskapet vil gjennom sitt forvaltningsansvar sørge for at våre områder alltid vil være tilgjengelige for Grimstads befolkning og tilreisende.

Hilsen Torgrim

Båtliv er et viktig aktivum i Grimstad, og veldig mange ønsker bo i Grimstad nettopp på grunn av vårt gode klima, vår vakre skjærgård og bynære naturområder.
Jeg er spesielt opptatt av at allmenheten ikke skal stenges ute fra sjøen og skjærgården. Privatisering og oppkjøp av eiendommer er fortsatt en reell trussel i denne sammenhengen. I disse koronatider blir muligheten for å benytte naturen som rekreasjon, viktigere enn noen gang. Gjennom mitt mangeårige arbeid som lege har jeg sett store helsegevinster i aktiv bruk av naturområder.

Det å få anledning til å arbeide aktivt med tilrettelegging og sikring av naturområder i Byselskapets eie, er meningsfullt og spennende. Det å glede andre, gleder en selv og gir mangfoldig tilbake. Positive og takknemlige tilbakemeldinger fra brukere av våre områder inspirerer til videre innsats.
Turgleden blir også større når man har fått anledning til selv å være delaktig i bevaringen av områdene som Byselskapet eier, både øyer og holmer i skjærgården og lett tilgjengelige friområder på Varden, Binabben og Groos.

Mindre kjent er at Byselskapet også eier et attraktivt og sjønært område innerst i Morvika. Det er særlig viktig å bevare allmenhetens tilgang til dette området, spesielt nå som det er planlagt en betydelig utbygging i dette nærområdet.

Byselskapet jobber får å sikre allmenheten tilgang til naturområder, spesielt i skjærgården. Vi ønsker alle velkommen som medlemmer.

Hilsen Torgrim