Velkommen til Byselskapet.

Selskapet for Grimstad Bys Vel, Byselskapet, er en åpen forening for alle som er glade i Grimstad.

Vi arbeider med å ivareta estetiske hensyn i byens utvikling og sikre bygninger og friarealer for allmennheten.

Vi legger til rette med brygger, stier, skilt og benker for alle som vil bruke våre områder.

Byselskapet eier mer enn tusen mål der alle kan ferdes fritt, både på fastlandet og i skjærgården.

Byselskapet vil at Grimstad skal fortsette å utvikle seg som en velfungerende by, som tar vare på sitt særpreg som vakker kystby med en fantastisk og tilgjengelig skjærgård.

 

Byselskapet ble stiftet i 1922 og feirer i år 100 års jubileum.

Vil du være med?

Om Byselskapet

Byselskapet i dag

Selskapet for Grimstad Bys Vel, til daglig kalt Byselskapet, er en åpen, uavhengig og kulturell stiftelse. Vi legger til rette for at alle, både fastboende og besøkende, kan glede seg over å ferdes i vår vakre by og skjærgård.

Sentrale oppgaver for Byselskapet er å ivareta estetiske hensyn ved utviklingen av byen, i tillegg til å sikre friområder gjennom oppkjøp av eiendommer.

Både fastboende og gjester er velkommen som medlemmer.
Alle er velkomne til å Like vår Facebook side. Der legger vi ut litt løpende informasjon.

Byselskapet eier betydelige områder der vi har sikret at alle kan ferdes fritt: Binabben, Fløyheia og Vardeheia som unike bynære friluftsområder og utsiktspunkter, strandområder på Grooseneset, i Kjellviga, på Marivold og i Morviga og vel 50 øyer og holmer i skjærgården. Eiendommene utgjør i dag over tusen mål. En oversikt over alle eiendommene finner du her. 
Byselskapet eier også Gittas hus på Grooseneset og Postmannslaget på Marivold. Begge kan leies til ulike arrangement.

Byselskapets medlemmer, gjennom Skjærgårdskomiteen og i samarbeid med lag, foreninger og kommunen, opparbeider stier, setter ut benker og bord og rydder rundt utsiktspunkter. I skjærgården holder vi strender ryddige, og vi bygger og vedlikeholder brygger og toaletter. Vi rydder stier og setter opp skilter som forteller hvor du kan gå og hva du kan se der. Alt på frivillig basis.

Byselskapet høringsinstans for en rekke utbyggingsprosjekter. Å hindre at byen blir ødelagt av massiv og dominerende utbygging som kveler byens særpreg, ligger dypt forankret i Byselskapets statutter.

Vår inngripen var med på å hindre bygging av en større industrihall på Gundersholmen, som i gamle dager var industriområde. Nå er dette en viktig del av byens sjønære sentrum og må, etter Byselskapets oppfatning, sees i sammenheng med helheten i byens ansikt mot sjøen.

Byselskapet var engasjert i opprettelsen av Estetikkutvalget som i utviklet en estetisk veileder for byen i 2009. Denne har utgangspunkt i stedsanalysen fra 2007 Vi legger veilederens anbefalinger til grunn i vår dialog med utbyggere og myndigheter. Byselskapet spilte også en aktiv rolle i opprettelsen av Bystranda hvor utbyggere ønsket å privatisere badeplassen ved Guldmand Brygge.
Utspill Byselskapet har hatt i konkrete saker kan man finne på denne siden.

Byselskapet deler årlig ut Bygningsvernprisen i samarbeid med Grimstad Adressetidende. Vi driver i dag også et arbeid med utgivelse av lokalhistoriske bøker og tidsskrifter.

Forløperen til Byselskapet var Treplantningskomiteen av 1881, som jobbet «for byens forskjønnelse» med beplantninger og opparbeidelse av parker. I 1922 ble Treplantningskomiteen omdannet til Selskapet for Grimstad Bys Vel. Ønsket om å jobbe «for byens forskjønnelse» har vi med oss videre, men det innebærer altså nå mye mer enn opparbeidelse av parker og treplanting.

Byselskapet arbeider for at Grimstad skal ta vare på sitt særpreg og samtidig fortsette å utvikle seg som en vakker og velfungerende kystby med en fantastisk skjærgård. Byselskapet er for alle, og alle er velkomne til å ta del i og støtte opp om Byselskapets frivillige arbeid.

Grimstad Adressetidende har skrevet flere gode artikler om Byselskapet, bl.a. disse i 2018 og 2019.

Byselskapet gleder seg over et stadig økende besøk på våre eiendommer og håper på alles hjelp til å holde områdene ryddige og rene!

Byselskapts historie

Grimstads gamle bykjerne ligger mellom 5 heier: Binabben, Kirkeheia, Møllerheia, Knibeheia og Vardeheia og med fronten ut mot sjøen og skjærgården.

For mer enn hundre år siden, i 1881, stiftet en gruppe fremsynte byborgere Treplantingskomiteen «til byens forskjønnelse». Komiteen var i virksomhet i 40 år og bidro til opparbeidelse av Kirkeheia som parkområde og sørget for treplanting i sentrum og langs byens innfartsveier. Fortsatt kan vi glede oss over Kirkeheia og det vakre bøketreet i Storgata som er levende resultater av Treplantingskomiteens virke.

I 1922 ble Treplantingskomiteen omdannet til Selskapet for Grimstad Bys Vel. Byselskapet ble stiftet av byborgere som ønsket å gjøre en innsats for sin by, for å gjøre den til et godt sted å bo.

Byselskapets formålsparagraf slår fast at arbeidet skal drives utelukkende på kulturelt grunnlag. Selskapet skal arbeide for byens forskjønnelse ved kunstnerisk utsmykning, anlegg av parker og beplantninger samt å sikre utsiktspunkter. Selskapet skal støtte Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum.

Drivkraften bak Byselskapet var byens kemner, Karl O. Knutson, som også var primus motor i arbeidet med opprettelsen av Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum. Dette var i en tid da det ikke var vanlig at det offentlige tok hånd om slike oppgaver.

Bypatrioten Karl Olaus Knutson er minnet med en byste på Kirkeheia, ikke primært som kemner, men for sin frivillige innsats til beste for byen i sin fritid.

Allerede i 1920-årene begynte Selskapet for Grimstad Bys Vel med oppkjøp av eiendommer i byen og skjærgården utenfor – i en tid hvor tomteprisen ble vurdert ut fra verdien som utmarksbeite.
Deler av Marivold, Store Hampholmen og Maløyene ble kjøpt inn, og dermed var grunnlaget lagt for det videre arbeidet. Eiendomskjøpene startet takket være private gaver, og det er medlemmene som gjennom donasjoner, kontingent og dugnadsinnsats finansierer selskapets virksomhet. Selskapet har også noe leieinntekter.

Holmene i skjærgården tilhørte gårdene i distriktet, og hver holme hadde gjerne hadde flere eiere. Del for del og holme for holme ble i årenes løp ervervet. Mesteparten av skjærgården og store deler av er Marivold nå er i Byselskapets eie. Det samme gjelder de bynære arealene Binabben og Vardeheia og friområdene Grooseneset og Morviga. Alt dette er i dag friområder til glede for både fastboende og besøkende.

Byselskapet driver kontinuerlig med vedlikehold og opprusting av våre områder, så de skal være tilgjengelige for alle. Etter at skjærgårdsparken ble opprettet i 1977, er en vesentlig del av skjærgården sikret for allment friluftsliv. Byselskapet arbeider fortsatt med oppkjøp av arealer, men det er også blitt mulig å bruke krefter på arbeidet med bevaring av gamle Grimstad sentrum, med miljøbevaring i sin alminnelighet og med lokalhistoriske bøker og tidsskrifter.

To av heiene som omkranser sentrum: Binabben og Kirkeheia sett fra Torskeholmen. De tre andre er Møllerheia, Knibeheia og Vardeheia.
Byselskapet har sikret Vardeheia og Binabben som friluftsområder og unike utsiktspunkter.

Grunnleggeren av Grimstad Bys Vel, Karl O. Knutson

Byselskapet eier store deler av Marivold og skjærgården i Grimstad. Formålet med å eie er å sikre almenheten tilgjengelighet til disse flotte områdene.

Foto © Johnny Foss  (Klikk for større bilde)