Byselskapets eiendommer

VAKKER UTSIKT: Vardeheia ble innkjøpt i 1932 og er et flott utsiktpunkt. Det er ryddet og hugget ut mye der de siste årene, og benker og bord gjør en tur opp dit ekstra trivelig.

For Selskapet for Grimstad Bys Vel har det vært viktig helt fra starten å sikre friområder for allmenheten. Byselskapet ervervet den første eiendommen i 1929 og den seneste i 2021 og eier nå vel 50 øyer og holmer i skjærgården i tillegg til flere områder på land.

Kronologisk

Av Trond Audun Berg

Kilder: Oversikt utarbeidet av Jan Assev, opplysninger i Byselskapets årsberetninger og medlemsskrifter og artikler i Adressa.

1929, august: Byselskapet får den midtre delen av Indre Maløya i gave fra direktør Kristen Helmer.

1929, september: Marivold 1 (Langestrand, fra broen til området utover mot Smørsund) kjøpes av Ole Mindrebø. I september samme år kjøpes også Store Hampholmen av Mindrebø. I november selger lensmann Edvard Underhaug sine parter av Ytre Maløya. (Medlemsskrift nr. 20, 1962).

1932: Vestre Varden kjøpes av Skaregrøm fellesbruk (Marthinius Madsen Skaregrøm og familien Bang).

1933, november: Binabben med Eden kjøpes av Voss’ arvinger.

1936, høsten: Direktør Kristen Helmer testamenterer villaen Vestheim på Ytre Maløya og Storgaten 33 til Byselskapet. Begge eiendommene blir senere solgt.

1938, juni: Lille Hampholmen og Skytegluggholmen (Medlemsskrift nr. 20, 1952. Selgere er Anders Topland og Gjert Andreassen). Samtidig kjøpes det noen parter av Ytre Maløya og de tilliggende holmene Leiholmene, Teistholmen og Sværtingene (selgere er Kristian R. Kristiansen og Peter Richard Frivold). Senere samme år blir det kjøpt flere parter på Ytre Maløya. Selgere nå er Just Storvold, Egra Pleiehjem, Jonas Vierli, Oscar Log og Alfred Torjussen. (Kilder: Adressetidende 30.7 1938 og MS nr. 20, 1952).

1939, høsten: Marivold 2 (med Osterskilen) kjøpes av Ole Mindrebø og Grooseneset av Teresia Torp. Spørsmålet om å kjøpe Herøya blir reist for første gang i styret. Byselskapet eier nå ca. 500 mål i skjærgården.

1941, august: Eiendommen Nesgård på Indre Maløya, mot Smørsund, blir innkjøpt. Den tas senere tilbake på odel.

1947: Det inngås leieavtale med Sigmund Olsen om toppen av Rossekniben på Marivold.

1951: 3/24 av Herøya kjøpes av Torjus K. Kiland og 2/24 av Mathias P. Molland

1955, desember: Rossekniben, del av Lille Rosseviga, Østre Fladholmen og 14/24 av Herøya innlemmes i «beholdningen».

1956, juni: Iverskjær og Iversholmen i Smørsund kjøpes. Denne lille holmen i Smørsund var i 1948 eid av dr. Carl Christensen, opprinnelig fra Rønnes, en av hovedpersonene bak Ibsenhuset. (MS nr. 18, 1948),

1957: Styret kjøper Lilly Fuglestvedts part av Ytre Maløya med tilliggende holmer og skjær. Byselskapet selger arealer på fremsiden av Binabben (mot Vikkilen og fjorden) til kommunen. Dette er i samsvar med vedtak på generalforsamlingene i 1953 og 1955. I 1962 var det bygget syv hus i dette området.

1958, januar: Trekanten mellom Lillesandsveien, Grooseveien og Kirkeenga er en gave fra skipsreder Jørgen Bang på betingelse av at tomten ikke bebygges, men omgjøres til park.

1958, juli: Håkallen, «et sjeldent greit utfartssted» (102 mål), kjøpes av ingeniør E. Johannessen. Andøya øst for Håkallen (1 mål).

1960: Vierholmen (Fantholmen) og Kryssen i Smørsundarkipelet. (Disse to holmene var i 1948 eid av Rønnes Sommerpensjonat. Kilde: MS nr. 18, 1948).

1963: Byselskapet får skjøte på Fiskbakken, et drøyt tre mål stort område på østsiden av Morvigfjorden.

1967: Byselskapet kjøper Vestre Fladholmen, 3,5 mål (selger Mosse Schreuder) og et 26 dekar stort område grensende til Byselskapets eiendom på Indre Maløya. Selgere er eierne av Nesgård, øst på øya.

2005: Den østlige delen av Sandholmen, 18,7 mål.

2021: Tonevigen, drøyt to mål øst for Postmannslaget, ned mot Store Rosseviga.

2021: Et ti mål stort område på Fløyheia. Gave fra AS Fuhr.

2023: «Den grønne delen» av Gundersholmen ble gitt i 100 års jubileumsgave fra Grimstad kommune etter forslag fra Stein Gjulem, KRF.

Selskapet for Grimstad Bys Vel eier ca. 50 øyer og holmer i skjærgården.

PS. Eieren av Kuskjær, der det store sankthansbålet står, er så vidt vites ukjent. Hverken i utskiftingsprotokollen fra 1862 eller senere er det gjort rede for hvem som eier dette skjæret i innseilingen til Grimstad. (MS nr. 18, 1948).

Til toppen

Sortert på Gnr/Bnr

Av Jan Assev, oppdatert februar 2022.

Kilde: Kartverket. www.seeiendom.no    Fyll inn 4202-gnr/bnr og du får informasjon og  grunnboksutskrift

Eiendommer Gnr/Bnr