Skjærgården

Foto: Johnny Foss

 En viktig del av Byselskapets virksomhet har vært å kjøpe opp eiendommer i skjærgården og sikre dem for almenheten. Byselskapet eier nå vel 50 øyer og holmer i Grimstadskjærgården. Se i kartene under for en oversikt og mer informasjon. En full oversikt over alle Byselskapets eiendommer finner du på denne siden.

Skjærgårdsarealene våre er svært uensartet. Det er stor variasjon mellom Indre og Ytre Maløyene som er frodige og delvis skogkledde, og f.eks. Teistholmen og Håkallen som ligger helt ute mot Skagerrak og der vegetasjonen klorer seg fast i sprekker i svabergene.
Bademulighetene er mange og godt fordelt i skjærgården. Naturlige eller tilrettelagte små sandstrender er et tilbud til foreldre med små barn. Det finnes flere av disse på våre holmer. For den som ønsker seg et blankskurt svaberg er mulighetene mange ut mot skipsleia.

Maløyene og Hampholmene m/småholmer er blant de mest brukte områdene i skjærgården. Gode fortøyningsmuligheter, små lune strender, rent og varmt badevann er noe av det disse arealene byr på. Om sommeren går Badebåden til flere plasser i skjærgården.

De fleste holmene er påvirket av menneskenes aktivitet, men de fleste av disse sporene er fjernet. Størst aktivitet har det vært på Ytre Maløya som omkring år 1600 var en svært viktig uthavn. Minner fra seilskutetiden er varpepåler og fortøyningsringer. Kontrastene mellom en hektisk sommeraktivitet og en stille vår eller høstdag er påfallende. For den som vet å glede seg over flora og fauna er våren og høsten en fin tid i skjærgården. For fastboende er høsten en tid for bærsanking og skjærgården er særlig rik på bjørnebær. Mange finner også tid til litt sportsfiske.
Våren er blomstringstid også i skjærgården. Artsrikdommen er stor. Særlig Ytre og Indre Maløya samt Herøya er verdt en botanisk utflukt. Med blankskurte svaberg kommer berggrunnen fram i dagen. Geologiske formasjoner kan være både kunstneriske og vakre. Skjærgården har et rikt fugleliv. Måker, terner, tjeld og ærfugl er representanter for de hekkende artene en legger merke til. Blant pattedyrene er det mink og hare som er vanligst, men det hender at elg eller rådyr finner veien til en av Maløyene.

Byselskapets medlemmer, gjennom Skjærgårdskomiteen og i samarbeid med lag, foreninger og kommunen, opparbeider stier, setter ut benker og bord og rydder rundt utsiktspunkter. I skjærgården holder vi strender ryddige, og vi bygger og vedlikeholder brygger og toaletter. Vi rydder stier og setter opp skilter som forteller hvor du kan gå og hva du kan se der. Alt på frivillig basis.

Hensynsfull bruk av naturen gir alle muligheter for økt naturopplevelse. Ta derfor hensyn til natur- og kulturminner, flora og fauna. Bålbrenning er bare tillatt i strandsonen og når brannloven eller andre bestemmelser ikke er til hinder. Vi oppfordrer til bruk av medbrakt grill eller til å bruke de oppsatte grillene! Av hensyn til fuglelivet og til dyr på beite, skal hunder holdes i bånd hele året. Jakt er ikke tillatt på byselskapets eiendommer.