LOVER

for

Selskapet for Grimstad Bys Vel.

Vedtatt i det konstituerende møte 15. februar 1922 med forandring
vedtatt i årsmøte 15. april 1943 og av generalforsamlingen 23. april 2004.

§ 1.

Selskapets formål er utelukkende kulturelt.
Hovedarbeidet legges på byens forskjønnelse ved anlegg og vedlikehold av parker, beplantning og annen – om mulig kunstnerisk – utsmykning av, offentlige plasser, gater, utsiktspunkter og lign. Likeså forskjønnelse og utsmykning av byens offentlige bygninger, istandbringelse av et portrettgalleri for byens fortjente menn, støtte til fortsatt utvidelse av Bymuseet og Ibsenhusets samlinger, utgivelse av lokalhistoriske skrifter og – om mulig – et årlig utkommende Grimstadhefte, som tilstilles selskapets medlemmer.

§ 2.

Selskapet overtar og bestyrer de selskapet skjenkede midler (fonds) etter de for midlenes anvendelse nærmere fastsatte regler. Fondene, som er urørlige, bør søkes øket ved gaver og lign. Av rentene tillegges fondene årlig minst en fjerdedel. Når fondene har nådd et samlet beløp av kr. 100.000,00, kan rentene helt benyttes til selskapets virksomhet.

§ 3.

Selskapets fonds sikres og gjøres fruktbringende ved anbringelse som bestemt for umyndiges midler. De til selskapets virksomhet årlig bevilgede beløp innestår i bank inntil pengene brukes.

§ 4.

Som medlemmer av selskapet opptas menn og kvinner, som betaler en årlig medlemskontingent fastsatt av generalforsamlingen hvert år. Livsvarige medlemmer opptas ved innbetaling av 20 ganger årskontingenten, en gang for alle.

§ 5.

Selskapets anliggender ledes av et styre, bestående av 5 medlemmer, som kan fordele arbeidet mellom seg. Av styret utgår årlig formannen og, etter tur, 2 medlemmer. Samtlige kan gjenvelges.
Styret våker over selskapets interesser. Det ansetter, ved behov, kasserer og sekretær, og det avlegger årsberetning og revidert regnskap til den årlige generalforsamling.
Når forholdene tilsier det utarbeider styret budsjett og arbeidsplan for kommende år.
Over alle forhandlinger føres protokoll.

§ 6.

Alminnelig generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april. Generalforsamlingen behandler styrets beretning og regnskap, og avgjør forøvrig andre saker, som av styret eller medlemmer måtte bli forelagt.
Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må være styret i hende innen 15. mars.
Generalforsamlingen velger selskapets formann (særskilt valg), de nødvendige styremedlemmer, 3 varamenn for styret, 2 revisorer og mulige komiteer.

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret finner det nødvendig, eller når begrunnet skriftlig forlangende, herom er fremsatt til styret av minst 15 medlemmer. Denne generalforsamling kan kun behandle de saker til hvis avgjørelse den er innkalt.

§ 8.

Enhver generalforsamling innkalles med minst 14 dagers varsel i stedets aviser. Innkallelsen skal, inneholde oppgave over hvilke saker som skal behandles.

§ 9.

Ved generalforsamlingen har hvert livsvarig og hvert årlig betalende medlem som har vært medlem og betalt kontingenten for det foregående og inneværende år, en stemme. Alle saker avgjøres ved simpelt stemmeflertall med unntagelse av beslutninger om lovforandringer og selskapets oppløsning (se §§ 10. og 11.) I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

§ 10.

Forslag til forandring i selskapets lover kan kun behandles på ordinær generalforsamling. Sådant forslag må være sendt styret innen foregående års utgang. For å bli vedtatt må forslaget oppnå to tredjedels stemmeflertall.

§ 11.

Selskapets oppløsning kan kun finne sted ved beslutning av ekstraordinær generalforsamling etter forslag derom fremsatt av ordinær generalforsamling.
Til oppløsning kreves to tredjedels stemmeflertall.

§ 12.

I tilfelle selskapet oppløses, skal selskapets fonds, arkiv og andre midler og eiendeler overgå til Grimstad kommune, som sørger for at forvaltningen av midlene fortsettes i så nøye overensstemmelse med nærværende lover som mulig.